Doradztwo regulacyjne

Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie i unikalne doświadczenie w sprawach dotyczących regulacji rynku finansowego, w szczególności rynku kapitałowego.

Zbigniew Mrowiec, Partner odpowiedzialny za ten obszar działania Kancelarii, był członkiem pierwszego zespołu Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004–2005) kierował pracami nad kompleksową nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która usprawniła i unowocześniła nadzór oraz zliberalizowała i zwiększyła przejrzystość polskiego rynku.

Zbigniew Mrowiec jest współautorem między innymi ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obligacjach oraz pakietu ustaw oraz aktów wykonawczych regulujących obecnie polski rynek kapitałowy.

Prawnicy Kancelarii zrealizowali liczne pierwsze transakcje danego typu na rynku polskim, w tym między innymi:

 • pierwsze przejęcie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW),
 • pierwsze wrogie przejęcie,
 • pierwsze wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego,
 • pierwsze równoległe notowanie papierów wartościowych emitenta zagranicznego na GPW i innej giełdzie w UE,
 • czwartą na terenie UE emisję, przy której właściwa dla spółki władza prospektowa (cypryjska SEC) przekazała uprawnienia do zatwierdzenia prospektu emisyjnego organowi nadzoru właściwemu ze względu na miejsce oferty publicznej i giełdę prowadzącą obrót akcjami tej spółki (polska KNF).

Nasze kompetencje i doświadczenie obejmują między innymi:

 • pomoc w tworzeniu i zmianie regulacji wewnętrznych instytucji finansowych, w tym dostosowywanie się do nowych regulacji polskich i europejskich,
 • doradztwo w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych spółek, akcjonariuszy oraz członków organów spółek,
 • obsługę domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • doradztwo przy nabywaniu instytucji finansowych,
 • reprezentację klientów przed właściwymi organami w związku z koniecznością składania stosownych zawiadomień, jak również obowiązkiem uzyskiwania wymaganych zgód,
 • doradztwo na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych, w tym w zakresie uzyskania wymaganych zezwoleń, przygotowania niezbędnych regulacji wewnętrznych oraz bieżącego doradztwa w zakresie prowadzonej działalności, w tym reprezentowanie w kontaktach i sporach zarówno z organami nadzoru, jak i z klientami,
 • reprezentowanie klientów w kontaktach z instytucjami rynku finansowego (Komisja Nadzoru Finansowego, GPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A).

Zrealizowane projekty

 • Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dom Maklerski Navigator S.A., Michael Ström Dom Maklerski S.A.

  Doradztwo przy wdrożeniu procedury dotyczącej prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

 • Dom Maklerski BDM S.A.

  Doradztwo przy wdrożeniu procedury dotyczącej funkcji agenta emisji.

 • Work Service S.A.

  Doradztwo przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z pozyskaniem zagranicznego inwestora, w tym przygotowaniu struktury transakcji, negocjacjach, przygotowywaniu i podpisaniu warunkowej umowy inwestycyjnej z Gi International S.R.L.

 • ZAP Sznajder Batterien S.A.

  Doradztwo w transakcji nabycia 100% udziałów spółki NEF Battery Holding S.à r.l., będącej większościowym akcjonariuszem w spółce Orzeł Biały S.A.

 • Altus TFI

  Doradztwo w transakcji nabycia BPH TFI zarządzającego aktywami o wartości ponad 2,5 mld zł.

 • TXM S.A.

  Doradztwo w związku z restrukturyzacją obligacji zamiennych w postępowaniu układowym.

 • Redan S.A.

  Doradztwo w związku z pozyskaniem finansowania na dokapitalizowanie spółki zależnej TXM S.A. oraz w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych spółek notowanych.

 • Grupa Deutsche Bank (DWS)

  Doradztwo w związku ze sprzedażą DWS TFI Polska.

 • Ipopema Securities S.A.

  Doradztwo w związku z nabyciem polskiej części działalności Credit Suisse z zakresu zarządzania aktywami.

 • Enterprise Investors

  Doradztwo w związku z nabyciem funduszu Skarbiec TFI.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych