Doradztwo regulacyjne

Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie i unikalne doświadczenie w sprawach dotyczących regulacji rynku finansowego, w szczególności rynku kapitałowego.

Zbigniew Mrowiec, Partner odpowiedzialny za ten obszar działania Kancelarii, był członkiem pierwszego zespołu Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004–2005) kierował pracami nad kompleksową nowelizacją regulacji rynku kapitałowego w Polsce, która usprawniła i unowocześniła nadzór oraz zliberalizowała i zwiększyła przejrzystość polskiego rynku.

Zbigniew Mrowiec jest współautorem między innymi ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obligacjach oraz pakietu ustaw oraz aktów wykonawczych regulujących obecnie polski rynek kapitałowy.

Prawnicy Kancelarii zrealizowali liczne pierwsze transakcje danego typu na rynku polskim, w tym między innymi:

 • pierwsze przejęcie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW),
 • pierwsze wrogie przejęcie,
 • pierwsze wycofanie akcji spółki z obrotu giełdowego,
 • pierwsze równoległe notowanie papierów wartościowych emitenta zagranicznego na GPW i innej giełdzie w UE,
 • czwartą na terenie UE emisję, przy której właściwa dla spółki władza prospektowa (cypryjska SEC) przekazała uprawnienia do zatwierdzenia prospektu emisyjnego organowi nadzoru właściwemu ze względu na miejsce oferty publicznej i giełdę prowadzącą obrót akcjami tej spółki (polska KNF).

Nasze kompetencje i doświadczenie obejmują między innymi:

 • pomoc w tworzeniu i zmianie regulacji wewnętrznych instytucji finansowych, w tym dostosowywanie się do nowych regulacji polskich i europejskich,
 • doradztwo w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych spółek, akcjonariuszy oraz członków organów spółek,
 • obsługę domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • doradztwo przy nabywaniu instytucji finansowych,
 • reprezentację klientów przed właściwymi organami w związku z koniecznością składania stosownych zawiadomień, jak również obowiązkiem uzyskiwania wymaganych zgód,
 • doradztwo na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych, w tym w zakresie uzyskania wymaganych zezwoleń, przygotowania niezbędnych regulacji wewnętrznych oraz bieżącego doradztwa w zakresie prowadzonej działalności, w tym reprezentowanie w kontaktach i sporach zarówno z organami nadzoru, jak i z klientami,
 • reprezentowanie klientów w kontaktach z instytucjami rynku finansowego (Komisja Nadzoru Finansowego, GPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A).

Zrealizowane projekty

 • UniCredit, Deutsche Bank i Merrill Lynch

  Doradztwo prowadzącym księgę popytu oraz globalnym organizatorom oferty w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego (z prawem poboru) PKO Banku Polskiego S.A. (największa emisja z prawem poboru na GPW).

 • Spółki publiczne

  Doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych.

 • Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych

  Doradztwo w związku z planowanym przejęciem innego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Praktyki
 1. 01. Fuzje i przejęcia
 2. 02. Private equity i venture capital
 3. 03. Pozyskanie inwestora
 4. 04. Oferty akcji
 5. 05. Emisje obligacji
 6. 06. Due diligence
 7. 07. Restrukturyzacje
 8. 08. Nieruchomości
 9. 09. Administrowanie zabezpieczeniami
 10. 10. Fundusze inwestycyjne
 11. 11. Doradztwo regulacyjne
 12. 12. Rozwiązywanie sporów
 13. 13. Przejęcia, transakcje rynku kapitałowego
 14. 14. Pozyskanie finansowania
 15. 15. Prawo gospodarcze
 16. 16. Prawo konkurencji
 17. 17. Programy opcji managerskich
 18. 18. Prawo pracy
 19. 19. Własność intelektualna
 20. 20. Ochrona danych osobowych