Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach związanych z tworzeniem, bieżącą obsługą, i likwidowaniem spółek oraz ich połączeniami, dzieleniem i przekształcaniem.

Świadczymy usługi obejmujące między innymi:

 • zakładanie spółek, w tym sporządzanie umów spółek, statutów, regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów
 • przygotowanie i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami spółek (w tym umowy wspólników, umowy joint-venture)
 • bieżącą obsługę korporacyjną spółek, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, przygotowanie i przeprowadzanie walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządów
 • reprezentowanie klientów na zgromadzeniach wspólników lub akcjonariuszy
 • kompleksową obsługę procesów przekształceń, łączeń i podziałów spółek, w tym emisji udziałów, akcji lub instrumentów dłużnych
 • doradztwo w sporach pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikiem i organami spółki jak również w sporach dotyczących przestrzegania praw mniejszości i dobrych obyczajów
 • doradztwo w sprawach związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, w tym sprawach o ustalenie nieistnienia uchwał
 • doradztwo przy powoływaniu i odwoływaniu członków organów
 • przygotowywanie umów o zarządzanie, umów w sprawie zakazu konkurencji oraz innych umów z członkami zarządu oraz pozostałymi osobami z kadry kierowniczej
 • przygotowywanie i wprowadzanie systemów motywacyjnych dla kadry kierowniczej
 • doradztwo związane z wykonywaniem obowiązków regulacyjnych, w tym obowiązków informacyjnych
 • doradztwo przy sprzedaży i obciążaniu akcji lub udziałów w spółkach, przy podwyższaniu i obniżaniu kapitału zakładowego, umarzaniu akcji lub udziałów, przymusowym wykupie i odkupie akcji oraz wyłączeniu wspólnika
 • rozwiązanie i likwidację spółek
 • przeprowadzanie badań prawnych (due dilligence) spółek prawa handlowego
 • przygotowywanie opinii prawnych w sprawie wykładni i stosowania przepisów prawa spółek oraz innych przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego

Kontakt

miroslaw_fialekMirosław Fiałek
Email: m.fialek@mrowiecfialek.com
Tel. +48 608 209 904

zbigniew_mrowiecZbigniew Mrowiec
Email: z.mrowiec@mrowiecfialek.com
Tel. +48 504 055 401